โรงเรียนบ้านโนนเชือก

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนเชือกจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมคุณธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้  สร้างเสริมสุนทรียภาพด้าน  ดนตรี  กีฬา เทคโนโลยี  และบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรในวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา

๒. สร้างเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้

๓. สร้างเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา และเทคโนโลยี

          ๔. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

เป้าประสงค์

๑.  ผู้เรียนได้รับการบริการทุกด้านโดยเสมอภาคทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต

๒.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬาและเทคโนโลยี 

๔. โรงเรียนมีมาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายทรง สิงห์เผ่น
ผอ.รร.บ้านโนนเชือก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง