โรงเรียนบ้านห้วยบง

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์     (VISION )

            โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้   ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างมีคุณภาพ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ครูและบุคลากรมืออาชีพ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ (MISSION)

  1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับชุมชน  ท้องถิ่น  ตั้งแต่ปฐมวัย

มัธยมศึกษาปีที่  3

2. พัฒนานักเรียนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความ

ร่วมมือ   ร่วมคิด  ร่วมทำ  ของบ้าน  วัด  โรงเรียน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ    

การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน  โดยเน้นการร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ

5.  ปรับการเรียน  เปลี่ยนการสอน โดยมุ่งยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาการสอนของครูและ

ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน

 

 

เป้าประสงค์  (Goals)  

  1. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิ

อย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ

  1. ทุกภาคส่วนทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  2. โรงเรียนบ้านห้วยบง  ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
  3. โรงเรียนมีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐาน  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

หลักสูตร

  1. ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้  และดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ

อาชีพเพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

 

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านห้วยบง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง