โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ครูได้รับพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ นักเรียน ได้รับพัฒนาทั้งด้านความรู้และคุณธรรมตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น
 
คุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลัก    
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาแก่  
   ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวทาง  
   การปฏิรูปการศึกษา
4. พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมโดยใช้   
   วัฒนธรรม และประเภณีของท้องถิ่น
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ  
   การจัดการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  
   ทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึด  
   หลักบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาในระดับปฐมวัย  
   และระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค 
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา  
   ที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
   การจัดการเรียนรู้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  
   อย่างต่อเนื่อง

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผอ.รร.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนโครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
E-Service
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง