โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


วิสัยทัศน์

ภายในปี 25ุ61  โรงเรียนชุมชุนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  จัดการศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้  นักเรียนมีคุณธรรม  นำวิชาการ  ด้าน ICT เป็นเลิศ  มีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ครูเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

พันธกิจของโรงเรียน


พันธกิจ

๑. พัฒนานักเรียนในทุกด้านให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี  เก่ง  มี ความสุข

๒. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรมและ วิชาการ

๓. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะ ความสามารถในการใช้ ICT

๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการนำไปใช้จริง  ในชีวิตประจำวัน  ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลัก      

      เศรษฐกิจพอเพียง

      ๕.ส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาครูในการพัฒนาตน  ทั้ง  ทางด้านวิชาการและการใช้ ICT เพื่อการจัดกิจกรรม  

     การเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่อง

๖.ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป้าหมาย

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ผอ.รร.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง