โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

( VISION )

        โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา  จัดการศึกษาได้คุณภาพ  มีมาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม  บุคลากรเป็นมืออาชีพ  น้อมนำความพอเพียง  คู่เคียงความเป็นไทย  ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  ร่วมเทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

 

ปรัชญาของโรงเรียน

อยู่อย่างง่าย  ใช้จ่ายอย่างประหยัด  พัฒนาการเรียนรู้

พันธกิจของโรงเรียน

                                             พันธกิจ

          1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

          2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทุุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          3.  พัฒนาบุคลากรครู  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

          4.  ปลูกฝังอบรมผู้เรียนให้มีค่านิยมพื้นฐานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม  สำนึกความเป็นชาติไทย

          5.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

เป้าหมาย

          1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

          2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบ O-Net  และ  Nt  สูงขึ้น

          3.  นักเรียนมีระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมพื้นฐานที่ดี

          4.  นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นชาติไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

          5.  นักเรียนมีนิสัยรักการออมทรัพย์  ประหยัด

          6.  ผู้มีส่วนได้เสีย  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

          7.  บุคลากรครูมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  "ครูมืออาชีพ"

          8.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

          9.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่  "น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน"


ผู้บริหารโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง