วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี  2556 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว   พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เน้นทักษะด้านดนตรีและคอมพิวเตอร์  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารการจัดการศึกษา

พันธกิจของโรงเรียน

1.  จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม

2.  เน้นฝึกทักษะและส่งเสริมจุดเด่นด้านดนตรี  และพัฒนาทักษะมาใช้คอมพิวเตอร์  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

3.  บริหารจัดการศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามนโยบาย  แผนมาตรฐานการศึกษาชาติ  และกำกับติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะ

4.  ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา  ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

5.  จัดกิจกรรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จากภายนอกสถานศึกษา

6.  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาจัดการเรียนการสอน

7.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพจิตที่ดี  และปลอดสารเสพติด

8.  พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

9.  พัฒนาบุคลากร  ด้วยรูปแบบและวิธีที่หลากหลาย

10.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม

11.  นำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานมาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของสถานศึกษา

 

เป้าประสงค์

 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดโรงเรียนเป็นฐานและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างมีความสุข


ผู้บริหารโรงเรียน


นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผอ.รร.บ้านเกาะมะนาว


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง