โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) จัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   มีความคิดที่หลากหลาย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความรู้คู่คุณธรรม             มีจิตอาสา  สำนึกในความเป็นไทย  อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษา  ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  ดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจของโรงเรียน

          ๑.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา

                ๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

                ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                ๔. ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้ความร่วมมือสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทั้งทางด้านการกิน อยู่  ดู                                    และฟังตามแนวทางวิถีพุทธ


ผู้บริหารโรงเรียน


นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
นายวินชัย สุจา
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง