วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

               โรงเรียนวังกะอาม  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                

   ยึดคุณธรรมนำความรู้  สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำพาสู่

   ประชาคมอาเซียน  

 

พันธกิจของโรงเรียน

 

พันธกิจ

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  เน้นการปฏิบัติจริง

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนประสานงาน  ชุมชน และบุคลากรในท้องถิ่น  ในการจัดการศึกษา

๓.  พัฒนาจัดหา สื่อ เทคโนโลยี   ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติจริง

๔.  พัฒนาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  และวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพหลากหลาย  เหมาะสม

    กับผู้เรียน  ให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

๕. พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

    พอเพียง สู่การเรียนรู้ 

๖.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

 

เป้าประสงค์

           นักเรียนมีความรู้และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการพัฒนาเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของส่วนรวมและสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวังกะอาม

“คัดลายมือสวย  ร่ำรวยคุณธรรม  ลือนามผักปลอดสารพิษ”

     คัดลายมือสวย  มีคุณลักษณะดังนี้

          -  ภูมิใจในความเป็นไทย  เอกลักษณ์ของอักษรไทย

          -  ส่งเสริมทักษะการเรียนวิชาภาษาไทย

          -  อนุรักษ์  สืบสานความงาม การคัดลายมืออักษรไทย

          -  ฝึกการมีสมาธิในการคัดลายมือ  สามารถบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ

          -  มีระเบียบ  มีความเรียบร้อย  ความรอบคอบ ในการทำงาน

     ร่ำรวยคุณธรรม  มีคุณลักษณะดังนี้

          -  นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ อย่างเหมาะสม

          -  นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชนและสังคม

          -  มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

          -  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ

          -  ประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักของพุทธศาสนา

     ลือนามผักปลอดสารพิษ  มีคุณลักษณะดังนี้

          - นักเรียนมีความรู้และปลูกผัก ปราศจากการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช

          -  นักเรียนรู้จักวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ อย่างถูกต้อง

          -  นักเรียนตระหนัก ถึงอันตรายจากสารเคมี ต่อร่างกายและสภาพสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวังกะอาม

             “คัดลายมือสวย”

 


ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.วังกะอาม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง