โรงเรียนบ้านโคกแสว

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปรัชญาสถานศึกษา

“การศึกษาปูทางสร้างชีวิต”

วิสัยทัศน์สถานศึกษา

“โรงเรียนบ้านโคกแสว  มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  พัฒนาครูและผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน  ประสานความร่วมมือกับชุมชน  รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม  บนพื้นฐานความพอเพียง”

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจสถานศึกษา

             ๑.  พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน

              ๒.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

              ๓.  พัฒนาครูให้ได้มาตรฐาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

              ๔.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

              ๕.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์สถานศึกษา

              ๑.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

              ๒.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

              ๓.  ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย

              ๔.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมสวยงาม  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

              ๕.  ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ผู้บริหารโรงเรียน


นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผอ.รร.บ้านโคกแสว


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง