วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และรักความเป็นไทย  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดีมีความรู้  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

2. สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษา

3. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการในบริบทของโรงเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

4. พัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ ตามความต้องการของโรงเรียน

5. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน


ผู้บริหารโรงเรียน


นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผอ.รร.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.