โรงเรียนบ้านโคกไค

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกไค นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพจัดการเรียนรู้เหมาะสม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

พันธกิจของโรงเรียน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ

3. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เป็นคนดีในสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ

6. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

7. ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน

8. จัดการศึกษาโดยให้บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา                                         


ผู้บริหารโรงเรียน


นายทวี ธรรมโชติ
ผอ.รร.บ้านโคกไค

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านโคกไค ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3