วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูเป็นครูมืออาชีพ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร้างภาคีเครือข่าย

พันธกิจของโรงเรียน

1.พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

4.สร้างเเละพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และมีจิตสาธารณะ


ผู้บริหารโรงเรียน


นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผอ.รร.บ้านไทรงาม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง