โรงเรียนบ้านหัวหนอง

ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ โรงเรียนบ้านหัวหนอง เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คู่คุณธรรม  รักษาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ภายใต้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง "

พันธกิจของโรงเรียน

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัยที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

5. สนับสนุนให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ  95

2 นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา  ร้อยละ  95

4  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย

5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

6  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีเทคนิคในการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ


ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านหัวหนอง

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านหัวหนอง ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3