โรงเรียนบ้านหัวหนอง

ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ โรงเรียนบ้านหัวหนอง เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คู่คุณธรรม  รักษาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ภายใต้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง "

พันธกิจของโรงเรียน

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัยที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

5. สนับสนุนให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ  95

2 นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา  ร้อยละ  95

4  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย

5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

6  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีเทคนิคในการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ


ผู้บริหารโรงเรียน


นายนพรัตน์ มุกดา
ผอ.รร.บ้านหัวหนอง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง