โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ครูเป็นมืออาชีพ 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                   

นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.โรงเรียนมีโครงสร้างระบบการบริหาร พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

5.สนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชน องค์กรศาสนา ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ผู้บริหารโรงเรียน


นายเทพสถิต อินาวัง
ผอ.รร.บ้านโสกปลาดุก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง