วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ปรัชญา  โยคา เว ชายเต ภูริ  หมายถึง  ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

 

ส่งเสริม……การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  และได้รับ

                     การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สนับสนุน…การจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และจัดกระบวนการวัดผล

       ประเมินผลจากสภาพจริง

พัฒนา…….แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และพัฒนาหลักสูตร

     ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของผู้เรียน  และท้องถิ่นโดยบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน

ปรับปรุง…ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  และยึดหลัก

                     ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 

๑.      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ  ความสนใจ  และได้รับการบริการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

๒.    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓.     บุคลากรครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๔.     บุคลากรครูมีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๕.     สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

๖.      สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม  สื่อ  เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ

๗.     สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เหมาะสม  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  ผู้เรียน  ชุมชน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการาเป็นฐาน  และยึดหลัก

                     ธรรมาภิบาล


ผู้บริหารโรงเรียน


นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง
นางธิติพร ศรีจันดา
รอง ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง

ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
รอง ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนโครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง