วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ เร่งรัดผลคะแนน O-Net และ NT สูงกว่าระดับชาติ

 

พันธกิจของโรงเรียน

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการออกกำลังกาย

2.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรควบคู่คุณธรรมจริยธรรม

3.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการนำการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ส่งเสริมพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6. ส่งเสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

7. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรตที่สอง


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
Copyright 2022 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3