โรงเรียนบ้านโนนเชือก

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 8 7 15 1
อนุบาลปีที่ 3 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 13 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 4 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 12 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 7 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 7 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 9 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
106
87
193
11
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้บริหารโรงเรียน


นายทรง สิงห์เผ่น
ผอ.รร.บ้านโนนเชือก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง