โรงเรียนบ้านซับใหม่

ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 7 4 11 1
อนุบาลปีที่ 3 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 4 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 1 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
80
49
129
11
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้บริหารโรงเรียน


นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผอ.รร.บ้านซับใหม่


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง