ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
กล้วย (ต้น)
มะละกอ (ต้น)
ยางนา (ต้น)
สนามเปตอง (สนาม)
หมายเหตุ
1 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า 50 50 6 1
2 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส 50 5 2
3 บ้านนา จัตุรัส 32 3 1
4 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 32 50 1
5 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส 60 3 3 1
6 บ้านโนนเชือก จัตุรัส 60 66 1
7 บ้านซับไทร เทพสถิต 50 50 1 1
8 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต 20 20 1 1
9 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว 50 50 5 1
10 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส 1 1
11 บ้านดงลาน เทพสถิต 50 50 1 1
12 บ้านวังมน เทพสถิต 50 50 1 1
13 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า 50 50 4 1
14 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว 50 10 5 1
15 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ 50 50 1
16 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส 50 50 5 1
17 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว 40 22 5 1
18 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต 50 50 10 1
19 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ 7 10 4 1
20 บ้านซับหมี เทพสถิต 60 30 3 1
21 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ 50 1
22 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ 30 25 3 1
23 บ้านวังพง ซับใหญ่ 50 50 8 1
24 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ 50 50 1 2
25 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ 50 50 3 1
26 บ้านประดู่งาม เทพสถิต 60 50 1 1
27 บ้านหนองจะบก เทพสถิต 58 1
28 บ้านสะพานยาว เทพสถิต 50 50 1 1
29 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส 50 50 10 1
30 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต 50 50 5 1
31 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ 80 80 4 1
32 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต 50 39 2 1
33 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส 50 50 1 1
34 บ้านไทรงาม เทพสถิต 30 10 10 1
35 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส 50 60 5 1
36 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว 50 50 1 1
37 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส 50 50 1 1
38 บ้านท่าแตง จัตุรัส 50 41 1
39 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส 50 30 3 1
40 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต 50 1
41 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว 50 50 1 1
42 บ้านเดื่อ จัตุรัส 50 50 3 1
43 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว 50 50 2 1
44 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส 50 20 2 2
45 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส 50 50 3 1
46 บ้านทามจาน จัตุรัส 50 50 1 1
47 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส 50 50 1 1
48 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ 50 50 2
49 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ 59 56 1 1
50 บ้านยางเครือ จัตุรัส 20 20 2 1
51 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส 50 50 2 1
52 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ 14 35 1 1
53 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 35 25 1 1
54 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส 50 50 9 1
55 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว 50 50 5 1
56 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว 50 50 2 1
57 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า 50 50 71 2
58 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ 100 50 20 2
59 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส 50 50 1 1
60 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต 50 50 4 1
61 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว 50 50 3 1
62 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต 100 17 3 2
63 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต 12 2 1 1
64 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ 50 59 3 1
65 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส 50 50 3 1
66 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ 50 1
67 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส 50 35 1 1
68 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต 50 50 2 1
69 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส 50 20 3 1
70 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว 35 20 1 1
71 บ้านโนนฝาย จัตุรัส 40 10 3 1
72 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส 50 50 2 1
73 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส 11 25 5 1
74 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส 50 50 5 1
75 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว 25 37 2 1
76 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว 50 50 1
77 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า 50 30 1
78 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว 50 50 2
79 บ้านห้วยยาง จัตุรัส 42 15 1 1
80 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว 50 50 2 1