ระบบรายงานภารกิจของสถานศึกษา (SRS)

ระบบรายงานภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS)

ขอบข่ายและภารกิจงานที่โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจายอำนาจที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ตามภาระงาน 4 ด้าน
1. ด้านการบริหารวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
3. ด้านบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารทั่วไป
** การจัดการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สรุปการรายงานภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS)

ที่
โรงเรียน
วิชาการ
งบประมาณ
บุคคล
บริหารทั่วไป
สิ่งแวดล้อม
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 0 0 0 0 0
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 3 4 2 0 1
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0
4 บ้านร่วมมิตร 5 5 5 5 4
5 บ้านท่าแตง 5 4 5 4 4
6 บ้านเดื่อ 14 3 7 5 0
7 บ้านสำโรงโคก 5 5 4 3 0
8 จัตุรัสวิทยานุกูล 5 1 5 3 3
9 บ้านมะเกลือโนนทอง 8 9 6 7 0
10 บ้านหลุบงิ้ว 5 4 5 3 3
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5 4 4 3 3
12 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2 3 1 1 0
13 บ้านขามราษฎร์นุกูล 5 5 4 5 4
14 บ้านโนนคร้อ 3 1 2 1 1
15 บ้านใหม่นาดี 0 0 0 0 0
16 บ้านนา 4 2 2 1 0
17 บ้านหนองลูกช้าง 1 1 1 1 0
18 บ้านงิ้ว 5 5 3 2 3
19 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 5 5 5 5 4
20 บ้านห้วยยาง 5 5 5 6 4
21 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 6 2 5 6 0
22 บ้านดอนละนาม 4 4 1 1 4
23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6 8 4 3 4
24 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 0 0 0
25 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 1 0 0 0 0
26 บ้านส้มป่อย 4 5 4 4 3
27 บ้านโนนเชือก 4 3 4 2 0
28 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0
29 บ้านห้วยบง 9 3 3 2 5
30 บ้านห้วย 0 0 0 0 0
31 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0
32 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 0
33 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 0
34 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0
35 บ้านโนนฝาย 1 0 0 0 0
36 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 5 5 5 5 2
37 บ้านหนองลุมพุก 8 4 1 1 2
38 บ้านโสกรวกหนองซึก 2 1 1 1 2
39 บ้านหนองโสน 1 2 3 0 1
40 บ้านทามจาน 5 5 5 4 4
41 ชุมชนบัวบานสามัคคี 0 0 0 0 0
42 บ้านโคกโต่งโต้น 5 5 5 5 4
43 บ้านหนองบัวใหญ่ 5 6 4 7 9
44 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 3 1 2 1 1
45 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 2 1 1
46 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 0 0 0 0
47 บ้านเกาะมะนาว 7 13 5 5 4
48 จอมแก้ววิทยา 2 1 1 2 0
49 โคกเพชรวิทยาคาร 5 5 5 5 0
50 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 3 3 4 2 1
51 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 5 5 5 5 0
52 บ้านซับยาง 6 5 5 6 4
53 บ้านหนองตะครอง 0 0 0 0 0
54 ปากจาบวิทยา 10 12 4 4 6
55 บ้านโคกสะอาด 4 5 4 3 4
56 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 4 4 4 4 1
57 บ้านโปร่งมีชัย 0 0 0 0 0
58 บ้านกุดตาลาด 5 2 3 2 2
59 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 0 0 0 0 0
60 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 14 10 5 9 14
61 บ้านหนองตะไก้ 26 2 4 2 2
62 ชุมชนชวนวิทยา 5 9 5 4 4
63 บ้านเสลาประชารัฐ 5 3 2 2 2
64 หินตั้งพิทยากร 5 5 4 5 4
65 บ้านห้วยทราย 5 3 4 2 3
66 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 9 6 4 4 12
67 บ้านตาล 0 0 0 0 0
68 วังกะอาม 4 2 2 1 1
69 บ้านหนองอีหล่อ 5 1 1 0 0
70 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 9 5 6 5 1
71 บ้านกลอยสามัคคี 3 1 0 2 1
72 หนองกกสามัคคี 5 4 5 2 3
73 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 5 14 5 15 4
74 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
75 บ้านหนองผักแว่น 5 9 4 3 3
76 บ้านทองคำพิงวิทยา 5 3 5 4 4
77 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 5 4 6 2 6
78 หัวสระวิทยา 5 5 5 4 4
79 เขาดินพิทยารักษ์ 8 7 5 6 6
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 5 5 4 5 1
81 บ้านหนองดง 5 4 7 1 4
82 หนองประดู่วิทยา 4 1 5 3 2
83 บ้านโคกแสว 0 0 0 0 0
84 บ้านละหานค่าย 5 4 2 3 4
85 บ้านตะลอมไผ่ 0 0 0 0 0
86 บ้านหนองจาน 5 1 2 2 2
87 บ้านโคกสะอาด 13 23 4 2 0
88 โป่งขุนเพชร 0 0 0 0 0
89 บ้านดอนกอก 5 5 5 5 4
90 บ้านวังตะเฆ่ 5 5 5 4 4
91 บ้านวังกะทะ 5 5 5 5 4
92 บ้านหัวสะพาน 5 5 4 5 4
93 บ้านวังอ้ายจีด 0 0 0 0 0
94 บ้านสำนักตูมกา 1 0 5 0 0
95 บ้านท่าโป่ง 0 0 0 0 0
96 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0 0 0
97 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 5 5 5 5 3
98 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0 0 0
99 บ้านท่าศิลา 5 2 4 3 2
100 บ้านหนองตานา 5 24 5 7 4
101 บ้านโสกปลาดุก 5 5 5 5 4
102 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 0
103 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 3 1 3 2 2
104 บ้านหัวหนอง 6 8 6 17 4
105 บ้านปากค่ายช่องแมว 0 0 0 0 0
106 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 0
107 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 10 6 4 6 7
108 บ้านหนองกองแก้ว 2 1 1 1 0
109 บ้านห้วยยางดี 4 4 5 1 4
110 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 0
111 บ้านแจ้งใหญ่ 4 2 3 2 0
112 บ้านใหม่สามัคคี 4 1 3 2 4
113 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0 0 0 0 0
114 บ้านน้ำลาด 4 6 3 1 2
115 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0
116 บ้านวังตาท้าว 9 5 5 4 2
117 บ้านเสลี่ยงทอง 5 5 5 5 4
118 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 5 5 5 5 4
119 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 0 0 0
120 หินฝนวิทยาคม 0 8 3 0 2
121 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0
122 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 13 5 1 6 0
123 บ้านวังอ้ายคง 5 5 5 5 4
124 วังใหม่พัฒนา 5 5 5 3 39
125 บ้านวังตาเทพ 2 2 2 3 4
126 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 4 1 1 1 4
127 บ้านไร่พัฒนา 18 16 4 14 7
128 บ้านโคกกระเบื้องไห 14 13 12 11 17
129 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0
130 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0
131 บ้านโนนสวรรค์ 5 7 5 5 4
132 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 6 4 6 2 3
133 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 5 2 3 1 3
134 บ้านสะพานหิน 5 3 5 3 4
135 บ้านโป่งนกพิทยา 5 4 5 3 5
136 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 10 3 1 10 0
137 บ้านสะพานยาว 5 12 4 3 0
138 บ้านศิลาทอง 0 0 0 0 0
139 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 13 18 17 9 22
140 บ้านไทรงาม 4 2 3 1 1
141 ซับมงคลวิทยา 5 5 3 4 4
142 บ้านวังมน 8 21 5 5 1
143 ซับถาวรพัฒนา 3 4 4 2 0
144 บ้านโคกไค 3 2 4 3 0
145 บ้านยางเกี่ยวแฝก 0 0 0 0 0
146 บ้านซับหมี 7 3 3 2 11
147 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 0
148 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0 0 0
149 อนุบาลเทพสถิต 9 11 6 6 17
150 บ้านดงลาน 2 0 2 1 2
151 บ้านช่องสำราญ 10 5 5 5 19
152 บ้านซับไทร 0 0 0 0 0
153 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 0 0 0 0 0
154 บ้านประดู่งาม 2 1 5 0 3
155 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 5 5 4 3 4
156 บ้านหนองจะบก 3 2 2 1 4
157 บ้านโนนมะกอกงาม 5 2 2 3 4
158 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 0 0 1 1 0
159 บ้านวังคมคาย 0 0 0 0 0
160 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 5 5 5 5 4
161 บ้านหนองดินดำ 2 2 4 2 3
162 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0
163 บ้านหนองขาม 2 1 1 1 0
164 บ้านหนองแขม 2 16 2 9 3
165 บ้านโกรกกุลา 0 0 0 0 0
166 บ้านสามหลักพัฒนา 0 0 0 0 0
167 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 0
168 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 2 1 1 1 6
169 รังงามวิทยา 0 0 0 0 0
170 บ้านหนองตอ 5 10 5 11 19
171 ดอนเปล้าศึกษา 6 7 5 9 7
172 บ้านโสกคร้อ 0 0 0 0 0
173 บ้านหนองผักชี 0 0 0 0 0
174 บ้านบะเสียว 2 3 3 2 3
175 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 5 5 4 5 4
176 ซับใหญ่วิทยาคม 4 24 4 2 0
177 บ้านซับเจริญสุข 5 5 4 5 3
178 บ้านวังพง 10 9 4 11 10
179 บ้านบุฉนวน 6 1 0 0 0
180 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0
181 บ้านตลุกคูณพัฒนา 0 0 0 0 0
182 บ้านเขื่อนลั่น 5 4 5 4 4
183 บ้านหนองนกเขียน 4 4 4 4 5
184 บ้านซับใหม่ 2 11 1 2 4
185 บ้านวังกุง 5 5 5 5 26
186 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
187 บ้านท่ากูบ 4 4 3 3 3
188 บ้านโป่งเกต 5 4 5 3 4
189 บ้านวังขอนสัก 9 9 4 4 3
190 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 0