ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์

กล้วย

50

มะละกอ

30

ยางนา

3

สนามเปตอง

1