ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายถาวร พรโสภณ

กล้วย

50

มะละกอ

20

ยางนา

2

สนามเปตอง

2