ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส

กล้วย

11

มะละกอ

25

ยางนา

5

สนามเปตอง

1