ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านเดื่อ

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาววิยะดา แสนวิชัย

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

3

สนามเปตอง

1