ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายจิรายุส ทะนสุข

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

9

สนามเปตอง

1