ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางอุไร จงกลาง

กล้วย

50

มะละกอ

60

ยางนา

5

สนามเปตอง

1