ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1