ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

2

สนามเปตอง

1