ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านใหม่นาดี

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

2

สนามเปตอง

1