ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านนา

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

32

มะละกอ

ยางนา

3

สนามเปตอง

1