ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

50

มะละกอ

20

ยางนา

3

สนามเปตอง

1