ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)

ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายบรรพต ทองเกิด

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

3

สนามเปตอง

1