ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก

ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมชาย คชา

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1