ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1