ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายภวพล อารีชาติ

กล้วย

50

มะละกอ

35

ยางนา

1

สนามเปตอง

1