ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโนนเชือก

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายทรง สิงห์เผ่น

กล้วย

60

มะละกอ

66

ยางนา

สนามเปตอง

1