ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านยางเครือ

ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

20

มะละกอ

20

ยางนา

2

สนามเปตอง

1