ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านร้านหญ้า

ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสิทธินนท์ สุจำนงค์

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

10

สนามเปตอง

1