ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโนนฝาย

ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

40

มะละกอ

10

ยางนา

3

สนามเปตอง

1