ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

5

สนามเปตอง

1