ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายณัฐวัฒน์ รินลา

กล้วย

มะละกอ

ยางนา

1

สนามเปตอง

1