ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด

กล้วย

60

มะละกอ

3

ยางนา

3

สนามเปตอง

1