ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านทามจาน

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1