ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

5

สนามเปตอง

1