ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสายหยุด ผาดี

กล้วย

50

มะละกอ

ยางนา

5

สนามเปตอง

2