ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายปรีชา ไทยแท้

กล้วย

100

มะละกอ

50

ยางนา

20

สนามเปตอง

2