ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางปราณีต ลีหัวสระ

กล้วย

35

มะละกอ

25

ยางนา

1

สนามเปตอง

1