ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านซับยาง

ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายไพโรจน์ ลีหัวสระ

กล้วย

30

มะละกอ

25

ยางนา

3

สนามเปตอง

1