ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านกุดตาลาด

ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

มะละกอ

50

ยางนา

สนามเปตอง

1