ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนหนองกกสามัคคี

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายโชคชัย บุตรศรี

กล้วย

32

มะละกอ

50

ยางนา

สนามเปตอง

1