ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุวิทย์ แก้วเพชร

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

3

สนามเปตอง

1